Làm bài kiểm tra Gladeo
Người xây dựng Thr
Đấng Tạo Hóa
Đơn vị tổ chức
Con người
Người thuyết phục
Người giải quyết vấn đề

BÀI KIỂM TRA NÀY KHÔNG PHẢI LÀ VỀ NHỮNG GÌ BẠN BIẾT.

ĐÓ LÀ VỀ VIỆC HIỂU CHÍNH MÌNH.

Bắt đầu bài kiểm tra

Ý kiến