Biểu tượng câu đố

Người giải quyết vấn đề

Thích phân tích và giải quyết vấn đề. Thích quan sát, suy nghĩ và hiểu thông tin. Thích làm việc với DATA.

Nghề nghiệp

Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Quốc phòng & Không gian
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Công trình
Công nghệ
Môi trường
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Vận tải và kho bãi
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Công nghệ sinh học
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Sản xuất
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Công trình
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Y tế
Thực phẩm và đồ uống
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Công trình
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Năng lượng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Môi trường
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công trình
Công trình
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Công nghệ sinh học
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Môi trường
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Quốc phòng & Không gian
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Tiếp thị và Quảng cáo
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Quốc phòng & Không gian
Công nghệ sinh học
Quốc phòng & Không gian
Công nghệ sinh học
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Y tế
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Công trình
Y tế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Công nghệ
Công nghệ sinh học
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công trình
Công trình
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Entrepreneurship
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Công trình
Quốc phòng & Không gian
Entrepreneurship
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao

Tiêu điểm liên quan

Kim and Assia
Watch and listen to Kimberly and Assia's story as Dental Assisting students at Foothill College.
daniel vignon
Gladeo reporter Katelyn interviews Daniel about how he became an Assistant Professor.
heather dental hygienist
Gladeo reporter Katelyn interviews Heather about her career as Dental Hygienist.
Matt
Xem và lắng nghe câu chuyện nghề nghiệp của Matt Romero và cách anh ấy trở thành Nhà thiết kế cảnh quan tại Studio-MLA.  
Chris Lee
What are the most rewarding aspects of your career? The most rewarding aspect of my career is undoubtedly my capacity to transform concepts into tangible realities. It is immensely gratifying to witness an idea evolve from its blueprint to a functional, spatial presence. From a broader perspective, I take great pride in contributing to a forward-thinking organization that aims to revolutionize the manufacturing landscape. As we find ourselves over half a century since the last industrial revolution, it is crucial to usher in change and modernize our approaches to manufacturing… Read More
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.