Phòng

Quốc phòng & Không gian

Công nghiệp quốc phòng chịu trách nhiệm sản xuất và kinh doanh vũ khí và công nghệ quân sự. Công nghiệp vũ trụ đề cập đến các hoạt động kinh tế liên quan đến sản xuất các thành phần đi vào quỹ đạo Trái đất hoặc xa hơn, đưa chúng đến các khu vực đó và các dịch vụ liên quan

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá sự nghiệp trong Quốc phòng & Không gian
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây