Biểu tượng bảng tạm

Đơn vị tổ chức

Thích các nhiệm vụ có cấu trúc, làm việc với các con số, hồ sơ hoặc máy móc một cách có trật tự. Thích làm việc với DATA.

Nghề nghiệp

Công nghệ sinh học
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Vận tải và kho bãi
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Công nghệ sinh học
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Năng lượng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Tiếp thị và Quảng cáo
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Quần áo & Phụ kiện
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Thực phẩm và đồ uống
Thực phẩm và đồ uống
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Công nghệ
Công nghệ
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Quốc phòng & Không gian
Nguồn nhân lực
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quần áo & Phụ kiện
Năng lượng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Giáo dục
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giáo dục
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Y tế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công trình
Y tế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Dịch vụ bảo vệ
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Hàng tiêu dùng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Bất động sản
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Thực phẩm và đồ uống
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề

Tiêu điểm liên quan

Robert Rice music teacher
Gladeo reporter Katelyn interviews Robert about his career as a music teacher.
Sonya Nielsen welder
Gladeo reporter Katelyn interviews Sonya about the advice she can give to young women pursuing a career in welding.
Sonya Nielsen welder
Gladeo reporter Katelyn interviews Sonya Nielsen about her career path as a welder.
Sonya Nielsen welder
Gladeo reporter Katelyn interviews Sonya about her career as a Welder at the Diamond Mine.
Kim và Assia
Xem và lắng nghe câu chuyện của Kimberly và Assia với tư cách là sinh viên Hỗ trợ Nha khoa tại Foothill College.
Daniel Vignon
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Daniel về cách anh trở thành Trợ lý Giáo sư.