Biểu tượng bảng tạm

Đơn vị tổ chức

Thích các nhiệm vụ có cấu trúc, làm việc với các con số, bản ghi hoặc máy móc một cách có trật tự. Thích làm việc với DATA.

Nghề nghiệp

Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Công nghệ
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Vận tải và kho bãi
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Sản xuất
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Nguồn nhân lực
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Tiếp thị và Quảng cáo
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Thực phẩm và đồ uống
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công trình
Công trình
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Quốc phòng & Không gian
Nguồn nhân lực
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quần áo & Phụ kiện
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Tiếp thị và Quảng cáo
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Y tế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Công trình
Y tế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Dịch vụ bảo vệ
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Công trình
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Công trình
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề

Tiêu điểm liên quan

Kim and Assia
Watch and listen to Kimberly and Assia's story as Dental Assisting students at Foothill College.
daniel vignon
Gladeo reporter Katelyn interviews Daniel about how he became an Assistant Professor.
heather dental hygienist
Gladeo reporter Katelyn interviews Heather about her career as Dental Hygienist.
Matt
Xem và lắng nghe câu chuyện nghề nghiệp của Matt Romero và cách anh ấy trở thành Nhà thiết kế cảnh quan tại Studio-MLA.  
Chris Lee
What are the most rewarding aspects of your career? The most rewarding aspect of my career is undoubtedly my capacity to transform concepts into tangible realities. It is immensely gratifying to witness an idea evolve from its blueprint to a functional, spatial presence. From a broader perspective, I take great pride in contributing to a forward-thinking organization that aims to revolutionize the manufacturing landscape. As we find ourselves over half a century since the last industrial revolution, it is crucial to usher in change and modernize our approaches to manufacturing… Read More
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.