Giám đốc bán hàng

Biểu tượng
Biểu tượng bảng tạm
Biểu tượng
Biểu tượng Thumbs Up
Related roles: District Sales Manager, National Sales Manager, Regional Sales Manager, Sales and Marketing Vice President (Sales and Marketing VP), Sales Director, Sales Manager, Sales Supervisor, Sales Vice President (Sales VP)

Spotlights

Tiêu đề tương tự

District Sales Manager, National Sales Manager, Regional Sales Manager, Sales and Marketing Vice President (Sales and Marketing VP), Sales Director, Sales Manager, Sales Supervisor, Sales Vice President (Sales VP)

Mô tả công việc

Plan, direct, or coordinate the actual distribution or movement of a product or service to the customer. Coordinate sales distribution by establishing sales territories, quotas, and goals and establish training programs for sales representatives. Analyze sales statistics gathered by staff to determine sales potential and inventory requirements and monitor the preferences of customers.

Trách nhiệm công việc
  • Direct and coordinate activities involving sales of manufactured products, services, commodities, real estate, or other subjects of sale.
  • Resolve customer complaints regarding sales and service.
  • Review operational records and reports to project sales and determine profitability.
  • Oversee regional and local sales managers and their staff.
  • Determine price schedules and discount rates.
Các kỹ năng cần thiết trong công việc
  • Thuyết phục - Thuyết phục người khác thay đổi suy nghĩ hoặc hành vi của họ.
  • Lắng nghe tích cực - Chú ý đầy đủ đến những gì người khác đang nói, dành thời gian để hiểu những điểm được đưa ra, đặt câu hỏi khi thích hợp và không ngắt lời vào những thời điểm không thích hợp.
  • Nói - Nói chuyện với người khác để truyền đạt thông tin hiệu quả.
  • Phối hợp - Điều chỉnh hành động liên quan đến hành động của người khác.
  • Tư duy phản biện - Sử dụng logic và lý luận để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp, kết luận hoặc cách tiếp cận thay thế cho các vấn đề.
Lộ trình tiêu biểu
Sales Manager Roadmap

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến