Biểu tượng người

Con người

Thích làm việc và giúp đỡ mọi người. Mong muốn mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề xã hội. Thích làm việc với NGƯỜI.

Nghề nghiệp

Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Tiếp thị và Quảng cáo
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Y tế
Thực phẩm và đồ uống
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nguồn nhân lực
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Công nghệ sinh học
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Năng lượng
Thực phẩm và đồ uống
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nguồn nhân lực
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Giáo dục
Dịch vụ bảo vệ
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Tiếp thị và Quảng cáo
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Y tế
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Môi trường
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Y tế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ bảo vệ
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giáo dục
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Entrepreneurship
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Entrepreneurship
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Giải trí, Truyền thông & Thể thao

Tiêu điểm liên quan

Kim and Assia
Watch and listen to Kimberly and Assia's story as Dental Assisting students at Foothill College.
daniel vignon
Gladeo reporter Katelyn interviews Daniel about how he became an Assistant Professor.
heather dental hygienist
Gladeo reporter Katelyn interviews Heather about her career as Dental Hygienist.
Matt
Xem và lắng nghe câu chuyện nghề nghiệp của Matt Romero và cách anh ấy trở thành Nhà thiết kế cảnh quan tại Studio-MLA.  
Chris Lee
What are the most rewarding aspects of your career? The most rewarding aspect of my career is undoubtedly my capacity to transform concepts into tangible realities. It is immensely gratifying to witness an idea evolve from its blueprint to a functional, spatial presence. From a broader perspective, I take great pride in contributing to a forward-thinking organization that aims to revolutionize the manufacturing landscape. As we find ourselves over half a century since the last industrial revolution, it is crucial to usher in change and modernize our approaches to manufacturing… Read More
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.