Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 11 năm 2018

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và trang web và tất cả các trang được liên kết tương ứng (gọi chung là "Trang web"), thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Gladeo ("Gladeo"), chỉ có thể được bạn truy cập nếu bạn tuân thủ đầy đủ các điều khoản sử dụng được mô tả ở đây ("Điều khoản sử dụng").

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY). BẰNG CÁCH TRUY CẬP CÁC TRANG WEB, SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO (MỖI DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY), BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BAO GỒM TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO HÀNH, TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC, TỪ BỎ QUYỀN XÉT XỬ BỒI THẨM ĐOÀN VÀ LỰA CHỌN LUẬT CALIFORNIA. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY, THÌ BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP CÁC TRANG WEB HOẶC SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO. SỰ CHẤP NHẬN CỦA GLADEO ĐƯỢC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG KHI BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, ĐỂ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC. NẾU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY ĐƯỢC GLADEO COI LÀ MỘT ĐỀ NGHỊ, SỰ CHẤP NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

BẠN THỪA NHẬN VÀ HIỂU RẰNG GLADEO LÀ MỘT CÔNG TY TƯ NHÂN VÀ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỰC THỂ ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI BẤT KỲ TRƯỜNG HỌC HOẶC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẶC BẤT KỲ TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ NÀO KHÁC.

BẠN THỪA NHẬN VÀ HIỂU RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÔNG ĐẢM BẢO CHO BẠN BẤT KỲ KẾT QUẢ HOẶC THÀNH CÔNG CỤ THỂ NÀO, HOẶC BẠN SẼ CÓ ĐƯỢC VIỆC LÀM THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ.

2. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Dịch vụ chỉ dành cho người dùng ở Hoa Kỳ.  Để nhận Dịch vụ, bạn phải là một công ty hoặc, nếu bạn là một cá nhân, ít nhất 13 tuổi. Nếu bạn từ 13 đến 17 tuổi, người giám hộ hợp pháp của bạn phải đọc các Điều khoản sử dụng này.  Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dùng Dịch vụ dưới 18 tuổi, bạn đồng ý với việc sử dụng Dịch vụ của người dùng đó, chịu các nghĩa vụ được cung cấp trong các Điều khoản Sử dụng này và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của người dùng đó. Nếu bạn không đủ điều kiện, đừng cố gắng sử dụng Dịch vụ. Điều khoản Sử dụng này sẽ vô hiệu và không có hiệu lực, và bạn sẽ không đủ điều kiện để sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi và khu vực tài phán này.

3. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Gladeo có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản này và làm quen với bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng, như đã được sửa đổi.  Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể do Gladeo sở hữu hoặc điều hành, bạn và Gladeo phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào được đăng áp dụng cho các dịch vụ đó, có thể được đăng theo thời gian. Tất cả các hướng dẫn hoặc quy tắc như vậy theo đây được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều khoản sử dụng.

4. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Tùy thuộc vào việc tuân thủ đầy đủ các Điều khoản sử dụng, Gladeo sẽ cung cấp cho bạn Các Dịch vụ. "Dịch vụ" có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc lưu trữ, quản lý, chia sẻ, liên kết và cung cấp thông tin, phương tiện truyền thông, tệp tài liệu và những thứ tương tự (bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, nhận xét của người dùng, tin nhắn, thông tin, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, hình minh họa, phần mềm, âm thanh, video, thông tin sản phẩm Gladeo, thông tin dịch vụ Gladeo và các tài liệu tương tự được cung cấp bởi Gladeo hoặc người dùng bên thứ ba, còn được gọi chung là "Nội dung"). Các dịch vụ mà Gladeo cung cấp luôn phát triển và hình thức và bản chất của các Dịch vụ mà Gladeo cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn.   Gladeo có thể thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào vì bất kỳ lý do gì, bất cứ lúc nào, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ tính năng hoặc một phần nào của Nội dung. Gladeo cũng có thể áp đặt giới hạn đối với Dịch vụ hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các bộ phận hoặc tất cả Các Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp "AS-IS" và Gladeo không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, phân phối sai hoặc không lưu trữ bất kỳ thông tin liên lạc, cài đặt cá nhân hóa hoặc Nội dung nào của người dùng. Bạn có trách nhiệm truy cập vào Dịch vụ và quyền truy cập đó có thể liên quan đến phí của bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí phát sóng). Ngoài ra, bạn phải cung cấp và chịu trách nhiệm cho tất cả các thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

Dịch vụ có thể bao gồm quảng cáo, có thể được nhắm mục tiêu đến Nội dung hoặc thông tin về Dịch vụ, truy vấn được thực hiện thông qua Dịch vụ hoặc các thông tin khác. Các loại và mức độ quảng cáo của Gladeo trên Dịch vụ có thể thay đổi.

Để xem xét việc Gladeo cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Gladeo và các nhà cung cấp và đối tác bên thứ ba của gladeo có thể đặt quảng cáo đó trên Dịch vụ hoặc liên quan đến việc hiển thị Nội dung hoặc thông tin từ Dịch vụ cho dù do bạn hoặc những người khác gửi.

5. NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA BẠN

Để sử dụng một số Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản và cung cấp thông tin cho Gladeo.  Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền pháp lý để hình thành hợp đồng ràng buộc và không phải là cá nhân hoặc công ty bị cấm nhận dịch vụ theo luật pháp Hoa Kỳ hoặc khu vực tài phán hiện hành khác. Bằng cách tạo tài khoản, bạn cũng tuyên bố rằng bạn từ 13 tuổi trở lên (và nếu bạn từ 13 đến 17 tuổi, bạn phải nhờ người giám hộ hợp pháp của mình đọc toàn bộ các Điều khoản sử dụng này).  Bạn cũng đồng ý: (a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo lời nhắc của biểu mẫu đăng ký Dịch vụ như được nêu dưới đây và (b) duy trì và cập nhật kịp thời thông tin đó để giữ cho thông tin đó đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc Gladeo có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, Gladeo có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó). Như một điều kiện để sử dụng các phần của Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Gladeo và cung cấp địa chỉ email hợp lệ, chọn mật khẩu và tên trang web được cá nhân hóa ("Dữ liệu đăng ký"). Tất cả thông tin bạn cung cấp cho Gladeo phải chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn không được (i) chọn hoặc sử dụng làm tên trang web được cá nhân hóa tên của người khác với mục đích mạo danh người đó; (ii) sử dụng như một tên trang web được cá nhân hóa một tên tuân theo bất kỳ quyền nào của một người khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc (iii) sử dụng như một tên trang web được cá nhân hóa một cái tên xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu theo quyết định của Gladeo. Gladeo có quyền từ chối đăng ký hoặc hủy tên trang web được cá nhân hóa theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ nhận được mật khẩu và chỉ định tài khoản sau khi hoàn tất quá trình đăng ký Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Gladeo về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và (b) đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên. Gladeo không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ Mục này.

6. HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung, cho dù được đăng công khai hay được truyền đi riêng tư, là trách nhiệm duy nhất của người hoặc công ty mà Nội dung đó có nguồn gốc. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải Gladeo, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng bài, email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Gladeo không kiểm soát Nội dung được đăng thông qua Dịch vụ và do đó, không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu, không đứng đắn hoặc phản cảm. Trong mọi trường hợp, Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ.

Như một điều kiện sử dụng, bạn hứa sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào là bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ mục đích nào khác không được Gladeo dự định hợp lý.  Gladeo có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào mà không cần thông báo - Gladeo có thể bất cứ lúc nào xóa tài liệu đã đăng. Gladeo tiếp tục có quyền chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho bạn theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.

Theo đó, không giới hạn, bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ:
một.     lạm dụng, quấy rối, đe dọa, mạo danh hoặc đe dọa bất kỳ người nào;
b.     để truy cập, đăng, gửi email, tải xuống, sao chép, hiển thị, thực hiện, phân phối hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào hoặc bất hợp pháp, có hại, đe dọa, thô tục, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp, bạo lực, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị đồng tính, phân biệt đối xử, lạm dụng hoặc xúc phạm;
c. để đăng hoặc truyền tải, hoặc gây ra để được đăng hoặc truyền tải, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc chào mời nào được thiết kế hoặc nhằm mục đích lấy mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin cá nhân từ bất kỳ người dùng nào khác;
d. để tạo hoặc gửi email không mong muốn ("Spam") cho bất kỳ người dùng nào khác hoặc bất kỳ URL nào;
e.     để "theo dõi" người dùng khác;
f.      sau khi Gladeo từ chối đăng ký hoặc hủy tài khoản của bạn, cho dù bằng cách cố gắng đăng ký bằng địa chỉ email khác, tên trang web được cá nhân hóa hay cách khác, để phá vỡ quy trình đăng ký tài khoản;
g.     vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, cho phép nhiều người sử dụng tài khoản Dịch vụ) khi không được Gladeo cho phép rõ ràng;
h.    gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
i. mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
j.      để tải lên, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp Nội dung vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng hoặc pháp lý nào khác mà bạn bị ràng buộc;
k.    để tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào;
l. can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Dịch vụ;
m. cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào;
n.     để cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực (hoặc để che giấu hoặc ngụy trang bản chất, vị trí, nguồn hoặc quyền sở hữu hỗ trợ vật chất hoặc tài nguyên) cho bất kỳ (các) tổ chức nào được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài theo mục 219 của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch;
o.     để tái tạo, sao chép, sao chép, bán, giao dịch, bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nào của Dịch vụ (bao gồm cả ID Gladeo của bạn), sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ;
p.     để thúc đẩy hoặc tán thành bất kỳ vấn đề chính trị hoặc ứng cử viên nào;
q.    để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác liên quan đến hành vi và hoạt động bị cấm được nêu trong các đoạn từ a đến p ở trên;
r.     để liên kết đến bất kỳ trang web nào có Nội dung xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản cảm; và/hoặc
s.     để đưa ra những lời đề nghị hoặc chào mời không hợp lệ, không được tôn trọng, xuyên tạc, bất hợp pháp hoặc không phù hợp.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt theo quyết định riêng của Gladeo một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không cân xứng đối với cơ sở hạ tầng của Gladeo; (ii) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Dịch vụ; hoặc (iii) bỏ qua bất kỳ biện pháp nào gladeo có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ.

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào được học thông qua Dịch vụ hoặc trong khi ở Trang web được giới hạn trong các mục đích rõ ràng được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; tất cả các mục đích sử dụng khác, bao gồm, không giới hạn, gửi e-mail số lượng lớn không mong muốn, bị nghiêm cấm.
 

Bạn thừa nhận rằng Gladeo có thể hoặc không thể sàng lọc trước Nội dung, nhưng Gladeo và những người thiết kế của nó sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của họ để sàng lọc trước, từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua Dịch vụ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Gladeo và những người được thiết kế sẽ có quyền xóa hoặc từ chối phân phối bất kỳ Nội dung nào vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc phản đối và chấm dứt người dùng hoặc ngừng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung đó. Về vấn đề này, bạn thừa nhận rằng bạn có thể không dựa vào bất kỳ Nội dung nào do Gladeo tạo hoặc gửi cho Gladeo, bao gồm thông tin không giới hạn trong tất cả các phần khác của Dịch vụ.

Bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng Gladeo có thể truy cập, bảo quản và tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung của bạn nếu được pháp luật yêu cầu hoặc với niềm tin tốt rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ quyền truy cập đó là hợp lý cần thiết để: (a) tuân thủ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ hiện hành; (b) Thực thi Điều khoản sử dụng; (c) trả lời các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (d) trả lời các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Gladeo, người dùng và công chúng.  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Gladeo xử lý thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ và Trang web bằng cách đọc Chính sách bảo mật.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải Các Dịch vụ, bao gồm Nội dung của bạn, có thể liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng hoặc thiết bị.

Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ được tiếp xúc với Nội dung từ nhiều nguồn khác nhau và Gladeo không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội dung đó. Bạn hiểu thêm và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung không chính xác, xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản đối, và bạn đồng ý từ bỏ, và do đó từ bỏ, bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng nào bạn có hoặc có thể có đối với Gladeo với sự tôn trọng, và, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, đồng ý bồi thường và giữ Gladeo vô hại, chủ sở hữu, nhà khai thác, chi nhánh, người cấp phép và người được cấp phép ở mức tối đa được pháp luật cho phép liên quan đến tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.
 
Trong mọi trường hợp, Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ hoặc phát sóng ở nơi khác.

Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản sử dụng tới email sau: contact@gladeo.org.

7. QUYỀN SỞ HỮU

Gladeo tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng làm điều tương tự. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng gửi cho Gladeo một thông báo, theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số ("DMCA"), qua e-mail đến contact@gladeo.org, hoặc đến "Thông báo DMCA", 3110 Main Street, Tòa nhà C, Santa Monica, CA 90405. Vui lòng bao gồm những điều sau đây, theo yêu cầu của DMCA:

 • Xác định (các) tác phẩm có bản quyền mà bạn yêu cầu bị vi phạm.
 • Xác định Nội dung bạn tuyên bố là vi phạm bản quyền và cung cấp đủ thông tin để Gladeo xác định vị trí nội dung đó một cách hợp lý.
 • Bao gồm chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền ("Người yêu cầu bồi thường").
 • Bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của Người yêu cầu bồi thường.
 • Bao gồm một tuyên bố rằng Người khiếu nại có niềm tin tốt rằng việc sử dụng Nội dung tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của họ cho phép.
 • Bao gồm một tuyên bố, dưới hình phạt khai man, rằng thông tin trong thông báo vi phạm bản quyền là chính xác và Người yêu cầu bồi thường được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Khi Gladeo nhận được thông báo vi phạm với tất cả các thông tin cần thiết và có thể xác định vị trí Nội dung bị cáo buộc vi phạm, Gladeo sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung chủ đề. Gladeo cũng sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo kịp thời cho người đã đăng nội dung chủ đề. Gladeo sẽ cho họ cơ hội để gửi một thông báo phản đối. Thông báo phản đối phải bao gồm những điều sau đây, để có hiệu lực theo DMCA:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người gửi thông báo phản đối;
 • Nhận dạng Nội dung đã bị xóa hoặc quyền truy cập bị vô hiệu hóa và vị trí mà Nội dung xuất hiện trước khi nội dung đó bị xóa hoặc quyền truy cập vào nội dung đó bị vô hiệu hóa;
 • Một tuyên bố bị phạt khai man rằng Nội dung đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai Nội dung bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa;
 • Tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của người gửi thông báo phản đối;
 • Một tuyên bố rằng người gửi thông báo phản đối đồng ý với thẩm quyền của Tòa án Quận Liên bang cho khu vực tư pháp của mình, hoặc nếu người đó ở bên ngoài Hoa Kỳ, đối với bất kỳ khu vực tư pháp nào mà Gladeo có thể được tìm thấy và người đó sẽ chấp nhận dịch vụ quy trình từ người nộp đơn yêu cầu DMCA hoặc đại lý của họ.
   

Hơn nữa, Gladeo có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là phù hợp (theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình), bao gồm, nhưng không giới hạn, xóa, chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ Nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp, nếu Gladeo tin rằng vì bất kỳ lý do gì mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sở hữu không đủ quyền trong Nội dung để cho phép sử dụng hoặc truy cập đầy đủ thông qua Trang web.

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Dịch vụ đang và sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu của Gladeo. Các quyền đó bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền cơ sở dữ liệu, bản quyền, quyền thiết kế (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký), bằng sáng chế, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) và các quyền tương tự khác, bất cứ nơi nào tồn tại trên thế giới, cùng với quyền nộp đơn xin bảo vệ như nhau. Tất cả các nhãn hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ, tên công ty hoặc sản phẩm khác được nêu trong Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Quyền của Gladeo: Giữa Gladeo và bạn, Gladeo và các chi nhánh và người cấp phép của Gladeo sở hữu và giữ lại tất cả các quyền trong Dịch vụ, chứa thông tin độc quyền và bí mật được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ hiện hành và các luật khác. Trừ khi được Gladeo cho phép rõ ràng và ngoại trừ trong phạm vi giới hạn bị cấm rõ ràng bởi luật hiện hành, bạn không được (cũng như không cho phép người khác) thiết kế đối chiếu, sao chép, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc bán bất kỳ thông tin độc quyền nào của Gladeo.  Các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của Gladeo cũng như các logo và tên sản phẩm và dịch vụ khác của Gladeo là nhãn hiệu của Gladeo, Inc. ("Nhãn hiệu Gladeo"). Nếu không có sự cho phép trước của Gladeo, bạn đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng Nhãn hiệu Gladeo dưới bất kỳ hình thức nào.  Hơn nữa, bất kỳ nỗ lực nào để sử dụng bất kỳ "nhện", "robot", "bot", "trình cạo" "công cụ khai thác dữ liệu" hoặc bất kỳ chương trình, thiết bị, thuật toán, quy trình hoặc phương pháp nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát các Trang web hoặc các trang, dữ liệu hoặc nội dung được tìm thấy trên Trang web cho mục đích thu thập Dịch vụ hoặc Nội dung mà không có sự đồng ý trước của Gladeo đều bị nghiêm cấm rõ ràng.

Quyền của bạn: Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có được tất cả sự đồng ý, ủy quyền và cho phép trong bất kỳ Nội dung nào do bên thứ ba sở hữu hoặc kiểm soát mà bạn truy cập hoặc liên lạc với người khác liên quan đến Dịch vụ. Bất kỳ khả năng sao chép, tải xuống, đốt cháy hoặc phân phối nào liên quan đến Nội dung sẽ không cấu thành việc cấp hoặc từ bỏ bất kỳ quyền nào của chủ sở hữu bản quyền của bất kỳ Nội dung nào. Tính khả dụng của bất kỳ Nội dung nào không chuyển giao cho bạn bất kỳ quyền sử dụng thương mại hoặc quảng cáo nào trong Nội dung.

Bạn hoặc bên cấp phép bên thứ ba, nếu thích hợp, giữ lại tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền cho bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ và bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó, nếu thích hợp. Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị Nội dung (văn bản, video hoặc nội dung dưới bất kỳ hình thức nào) trên hoặc thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho Gladeo giấy phép trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không độc quyền, không thể hủy bỏ, có thể chuyển nhượng, có thể chuyển nhượng, có thể gán, miễn phí bản quyền (với quyền cấp phép con) để tạo các dẫn xuất của và sử dụng, lưu trữ, chỉnh sửa, sao chép, sao chép, tái tạo, hiển thị, lưu trữ, tái tạo, in lại, quy trình, sửa đổi, nội dung đó trên Dịch vụ với mục đích hiển thị, phân phối và quảng bá Dịch vụ hoặc bất kỳ định dạng hoặc kênh nào khác. Bạn đại diện rằng bạn có tất cả các giấy phép, quyền, sự đồng ý và sự cho phép cần thiết để cung cấp Đệ trình người dùng và cấp các giấy phép nói trên.

Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền cho Gladeo cung cấp Nội dung đó cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác hợp tác với Gladeo để cung cấp, phát sóng, phân phối hoặc xuất bản Nội dung đó trên các phương tiện truyền thông và dịch vụ khác, tùy thuộc vào các Điều khoản sử dụng này để sử dụng Nội dung đó.

Việc sử dụng bổ sung như vậy của Gladeo, hoặc các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác hợp tác với Gladeo, có thể được thực hiện mà không phải trả tiền bồi thường cho bạn đối với Nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ.

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ, cho bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp và cho bất kỳ hậu quả nào của Nội dung đó, bao gồm cả việc sử dụng Nội dung của bạn bởi những người dùng khác và các đối tác bên thứ ba. Bạn hiểu rằng Nội dung của bạn có thể được phát lại bởi các đối tác của Gladeo và nếu bạn không có quyền gửi Nội dung để sử dụng như vậy, nội dung đó có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng Nội dung của bạn bởi Gladeo theo Điều khoản sử dụng này. Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền, quyền lực và thẩm quyền cần thiết để cấp các quyền được cấp trong tài liệu này cho bất kỳ Nội dung nào bạn gửi.

Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, Gladeo cấp cho bạn giấy phép cá nhân, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm do Gladeo cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ. Giấy phép này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Dịch vụ do Gladeo cung cấp, theo cách được cho phép bởi Điều khoản sử dụng này.

8. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA GLADEO

Dữ liệu đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân theo Chính sách bảo mật của Gladeo. Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng (như được quy định trong Chính sách bảo mật) của thông tin này, bao gồm cả việc chuyển thông tin này sang Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác để GLADEO lưu trữ, xử lý và sử dụng.  Là một phần của việc cung cấp cho bạn Dịch vụ, GLADEO có thể cần cung cấp cho bạn một số thông tin liên lạc nhất định, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và tin nhắn hành chính. Những thông tin liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ, mà bạn có thể không thể từ chối nhận.
 

9. BỒI THƯỜNG

Bạn sẽ bồi thường và giữ cho Gladeo, cha mẹ, công ty con, chi nhánh, khách hàng, nhà cung cấp, nhà tài trợ, thực tập sinh, tình nguyện viên, người được ủy thác, giám đốc, cán bộ và nhân viên của Gladeo vô hại khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ (i) bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập Trang web, sử dụng Dịch vụ, Nội dung của bạn hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng, hoặc (ii) sự vi phạm của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài khoản của bạn, về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

10. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH

Nội dung của bên thứ ba. Phần lớn Nội dung được hiển thị liên quan đến Dịch vụ được phát triển bởi những người mà Gladeo không kiểm soát được. Theo đó, Dịch vụ có thể bao gồm (hoặc hướng dẫn bạn đến các trang web có chứa) Nội dung mà một số người thấy phản cảm, không phù hợp hoặc xúc phạm. Gladeo không thể đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không khiến bạn tiếp xúc với Nội dung ngoài ý muốn hoặc phản cảm và Gladeo không chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng của Nội dung đối với bạn, cách bạn có thể giải thích hoặc sử dụng Nội dung hoặc những hành động bạn có thể thực hiện do đã tiếp xúc với Nội dung. Bạn giải phóng Gladeo khỏi mọi trách nhiệm pháp lý đối với bạn đã mua hoặc không có nội dung thông qua Dịch vụ. Gladeo không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào có trong hoặc truy cập thông qua Dịch vụ và Gladeo đã không xác minh độc lập bất kỳ thông tin nào được cung cấp từ bên thứ ba.  Hơn nữa, Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp hoặc tính đúng đắn của tài liệu có trong hoặc truy cập thông qua Dịch vụ.

GLADEO KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, CHẤT LƯỢNG, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ TRÊN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN THÔNG QUA CÁC TRANG WEB, TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC BẰNG VĂN BẢN. DO ĐÓ, GLADEO KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC, ĐÚNG ĐẮN, KỊP THỜI, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG VI PHẠM HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG WEB. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm chung. CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG VÀ TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG".  GLADEO VÀ CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NHÀ TÀI TRỢ, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH NGỤ Ý KÉO DÀI, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. GLADEO VÀ CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG (i) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (ii) CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; (iii) KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY; (iv) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO KHÁC MÀ BẠN MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN; HOẶC (v) BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỀU ĐƯỢC TRUY CẬP THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA MÌNH HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ VẬY. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG MIỆNG HAY BẰNG VĂN BẢN, MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ GLADEO HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ SẼ TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.  GLADEO TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ GIÁN TIẾP.
 
HƠN NỮA, CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ CHỨA LỜI KHUYÊN, Ý KIẾN, HƯỚNG DẪN VÀ TUYÊN BỐ TỪ GLADEO, NGƯỜI DÙNG VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN KHÁC. NỘI DUNG NÀY CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ GIẢI TRÍ. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ NỘI DUNG. CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT KHUYÊN BẠN NÊN THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA MỘT CHUYÊN GIA HOẶC MỘT SỐ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KHÁC TRONG LĨNH VỰC THÍCH HỢP TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO.

11. LIÊN KẾT

Dịch vụ có thể cung cấp hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác hoặc các tài nguyên khác. Bởi vì Gladeo không kiểm soát các trang web và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Gladeo không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, đồng thời không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ Nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy.  Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy.  Bạn đồng ý không cung cấp các liên kết từ Nội dung của bạn không liên quan đến Nội dung của bạn hoặc không phù hợp.

12. BẢN CHẤT LIÊN BANG CỦA TRUYỀN THÔNG TRÊN MẠNG GLADEO

Khi bạn đăng ký với Gladeo, bạn thừa nhận rằng khi sử dụng Dịch vụ để gửi thông tin liên lạc điện tử, bạn sẽ khiến thông tin liên lạc được gửi qua mạng máy tính của Gladeo, các phần trong số đó được đặt tại California và có thể ở các địa điểm khác ở Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia ở nước ngoài. Do đó, và cũng là kết quả của kiến trúc mạng và thực tiễn kinh doanh của Gladeo và bản chất của truyền thông điện tử, ngay cả những thông tin liên lạc dường như là nội bộ trong tự nhiên cũng có thể dẫn đến việc truyền thông tin liên lạc giữa các tiểu bang bất kể bạn đang ở đâu tại thời điểm truyền tải. Theo đó, bằng cách đồng ý với Điều khoản Sử dụng này, bạn thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ có thể dẫn đến việc truyền dữ liệu giữa các tiểu bang.

13. CHỈ HOA KỲ

Dịch vụ chỉ dành cho người dùng ở Hoa Kỳ.  Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý và thừa nhận rằng Dịch vụ được lưu trữ tại Hoa Kỳ và dữ liệu được thu thập thông qua Dịch vụ sẽ được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.  Xin lưu ý rằng thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ, các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Quyền riêng tư của Gladeo, bạn đang chuyển dữ liệu cá nhân của mình sang Hoa Kỳ và bạn đồng ý với (a) việc chuyển giao đó, (b) việc áp dụng luật pháp của Hoa Kỳ và / hoặc Tiểu bang California liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách bảo mật và / hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ, bất kể xung đột của các nguyên tắc luật, và (c) thẩm quyền tài phán độc quyền của các tòa án Hoa Kỳ và Tiểu bang California.  Bạn thừa nhận rằng luật pháp của Hoa Kỳ và các quốc gia khác nơi dữ liệu từ Dịch vụ được xử lý có thể không toàn diện như luật pháp tồn tại trong khu vực tài phán của bạn.

14. Ý TƯỞNG VÀ ĐỀ XUẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO GLADEO

Bằng cách gửi ý tưởng hoặc đề xuất cho Gladeo thông qua các trang web đề xuất của mình, nếu có, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (a) ý tưởng và đề xuất của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b) Gladeo không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với các ý tưởng hoặc đề xuất; (c) Gladeo có quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc chọn không sử dụng hoặc tiết lộ) những ý tưởng và đề xuất đó cho bất kỳ mục đích nào, theo bất kỳ cách nào, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn thế giới; (d) Gladeo có thể có một cái gì đó tương tự như các ý tưởng hoặc đề xuất đã được xem xét hoặc đang được phát triển; (e) ý tưởng hoặc đề xuất của bạn tự động trở thành tài sản của Gladeo mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào của Gladeo đối với bạn; và (f) bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường hoặc hoàn trả nào dưới bất kỳ hình thức nào từ Gladeo trong bất kỳ trường hợp nào.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG GLADEO VÀ CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, THÀNH VIÊN, NHÀ TÀI TRỢ, NGƯỜI QUẢN LÝ, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA GLADEO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC ĐỂ LÀM GƯƠNG NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, UY TÍN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI GLADEO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ), KẾT QUẢ TỪ: (i) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (ii) CHI PHÍ MUA SẮM HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC MUA HOẶC THU ĐƯỢC HOẶC CÁC TIN NHẮN NHẬN ĐƯỢC HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (iii) TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC THAY ĐỔI VIỆC TRUYỀN TẢI, NỘI DUNG HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN; (iv) TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ DỊCH VỤ; HOẶC (v) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ.  MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ. THEO ĐÓ, MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ ĐOẠN TRÊN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHO CƯ DÂN NEW JERSEY TRONG PHẠM VI THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CƯ DÂN NEW JERSEY ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA (CÁC) HÀNH ĐỘNG CẨU THẢ, GIAN LẬN HOẶC LIỀU LĨNH HOẶC HÀNH VI SAI TRÁI CÓ CHỦ Ý CỦA GLADEO.  BẠN ĐỒNG Ý RẰNG GLADEO KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC XÓA HOẶC KHÔNG LƯU TRỮ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC ĐĂNG BỞI HOẶC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ.

16. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ

Gladeo bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và theo thời gian để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào.

17. CHẤM DỨT

Gladeo sẽ cố gắng thông báo cho bạn khi quyền truy cập Dịch vụ của bạn sắp hết hạn. Sau khi hết hạn Dịch vụ, Gladeo duy trì quyền xóa Nội dung cho tất cả người dùng được tạo trong tài khoản Dịch vụ của bạn.

Bạn có thể hủy quyền truy cập vào Dịch vụ bất cứ lúc nào và việc hủy sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Để hủy, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và đi đến phần tài khoản và chọn tùy chọn Xóa Tài khoản.

Bạn đồng ý rằng Gladeo có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước, ngay lập tức chấm dứt tài khoản Gladeo của bạn, bất kỳ địa chỉ email liên quan nào và truy cập vào Dịch vụ. Nguyên nhân chấm dứt như vậy sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, (a) vi phạm hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn kết hợp khác, (b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (c) yêu cầu của bạn (xóa tài khoản tự khởi tạo) ở trên, (d) ngừng hoặc sửa đổi vật chất đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó), (e) các vấn đề hoặc vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật bất ngờ, (f) thời gian không hoạt động kéo dài và / hoặc (g) sự tham gia của bạn trong các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Việc chấm dứt tài khoản Gladeo của bạn có thể bao gồm (i) xóa quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ trong Dịch vụ, (ii) xóa mật khẩu của bạn và (iii) cấm sử dụng thêm Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt vì lý do sẽ được thực hiện theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Gladeo và Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt tài khoản của bạn, bất kỳ địa chỉ email liên quan nào hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ.

Gladeo cũng có quyền chấm dứt tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì khi một ngày thông báo cho bạn.

Khi chấm dứt tài khoản của bạn, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. Quyền sở hữu của Gladeo, từ chối bảo đảm, bồi thường, giới hạn trách nhiệm pháp lý và các điều khoản khác sẽ tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

18. Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét xử

Điều khoản Sử dụng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của tiểu bang California (ngoại trừ liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật pháp), như thể được thực hiện trong California giữa hai cư dân của chúng và các bên đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của Los Angeles, California.

19. Tranh chấp

Bất kể câu nói trên, (nhưng không giới hạn, và bạn thừa nhận và đồng ý với, gladeo có quyền tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc công bằng khác tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào), bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (bao gồm cả khả năng thực thi của điều khoản trọng tài này) sẽ được chuyển đến và quản lý bởi một trọng tài viên duy nhất theo Dịch vụ Trọng tài và Hòa giải Tư pháp, Inc. ("JAMS") Quy tắc và thủ tục trọng tài được sắp xếp hợp lý. Trọng tài viên sẽ được liên kết với JAMS và được lựa chọn theo thỏa thuận chung của các bên. Trong trường hợp các bên không thể đồng ý về một trọng tài viên trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên khởi xướng cung cấp cho bên kia thông báo bằng văn bản rằng họ có kế hoạch tìm kiếm trọng tài phân xử, mỗi bên sẽ chọn một trọng tài viên liên kết với JAMS, mà các trọng tài viên sẽ cùng chọn một trọng tài viên thứ ba như vậy để giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp bạn có thể chứng minh rằng chi phí trọng tài sẽ bị cấm so với chi phí kiện tụng, Gladeo sẽ trả nhiều phí nộp đơn và điều trần của bạn liên quan đến trọng tài vì trọng tài cho là cần thiết để ngăn chặn việc phân xử bằng chi phí quá cao.  Quyết định bằng văn bản của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên. Thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành và xét xử tại Los Angeles, California bằng tiếng Anh và theo các quy tắc của (và được quản lý bởi) JAMS.  VIỆC PHÂN XỬ CÁC TRANH CHẤP THEO ĐOẠN NÀY SẼ THUỘC KHẢ NĂNG CÁ NHÂN CỦA BẠN, VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN TẬP THỂ HOẶC THỦ TỤC ĐẠI DIỆN NÀO CÓ MỤC ĐÍCH. BẠN KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA RA BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔNG CHƯỞNG LÝ RIÊNG THAY MẶT CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ KHÁC.  TRỌNG TÀI VIÊN KHÔNG ĐƯỢC HỢP NHẤT HOẶC THAM GIA CÁC KHIẾU NẠI CỦA NHỮNG NGƯỜI HOẶC BÊN KHÁC CÓ THỂ CÓ VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ.  Nếu bất kỳ phần nào của điều khoản trọng tài này được coi là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp (ngoài việc các khiếu nại đó sẽ không được phân xử trên cơ sở tập thể hoặc đại diện), hoặc mâu thuẫn với các quy tắc và thủ tục do JAMS thiết lập, thì số dư của điều khoản trọng tài này sẽ vẫn có hiệu lực và sẽ được hiểu theo các điều khoản của nó như thể không hợp lệ, điều khoản không thể thực thi, bất hợp pháp hoặc mâu thuẫn không được nêu trong tài liệu này. Tuy nhiên, nếu phần được coi là không hợp lệ, không thể thực thi hoặc bất hợp pháp là các khiếu nại sẽ không được phân xử trên cơ sở tập thể, đại diện hoặc tập thể, hoặc với tư cách là tổng chưởng lý riêng thay mặt cho những người khác có vị trí tương tự, thì toàn bộ điều khoản trọng tài này sẽ vô hiệu, và cả bạn và Gladeo đều không có quyền phân xử tranh chấp.  BẰNG CÁCH ĐỒNG Ý VỚI TRỌNG TÀI PHÂN XỬ CÁC TRANH CHẤP NHƯ ĐƯỢC NÊU Ở ĐÂY, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ĐANG TỪ BỎ QUYỀN CỦA MÌNH ĐỐI VỚI PHIÊN TÒA XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN VÀ HẠN CHẾ QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA BẠN. KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC ĐÃ NÓI Ở TRÊN.

20. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Không có đại lý, quan hệ đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do Điều khoản sử dụng và bạn không có bất kỳ thẩm quyền nào dưới bất kỳ hình thức nào để ràng buộc Gladeo trong bất kỳ khía cạnh nào. Việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ khía cạnh nào bất kỳ quyền nào được quy định trong tài liệu này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây. Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây khi lỗi đó là kết quả của bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Gladeo, bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi hoặc suy thoái cơ học, điện tử hoặc liên lạc (bao gồm cả nhiễu "tiếng ồn đường dây"). Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng được phát hiện là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ ở mức độ tối thiểu cần thiết để Điều khoản sử dụng sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và có thể thực thi. Điều khoản sử dụng không thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bởi bạn ngoại trừ với sự đồng ý trước bằng văn bản của Gladeo. Bạn đồng ý rằng tài khoản Gladeo của bạn là không thể chuyển nhượng và mọi quyền đối với ID Gladeo hoặc nội dung trong tài khoản của bạn sẽ chấm dứt khi bạn qua đời hoặc giải thể, nếu có. Gladeo có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ủy quyền Điều khoản sử dụng cũng như các quyền và nghĩa vụ của mình mà không cần sự đồng ý.  Cả hai bên đồng ý rằng Điều khoản sử dụng là tuyên bố đầy đủ và độc quyền về sự hiểu biết lẫn nhau của các bên và thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng, thông tin liên lạc và các hiểu biết khác liên quan đến chủ đề của Điều khoản sử dụng. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua một số Dịch vụ Gladeo khác, dịch vụ liên kết, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bất kể bất kỳ đạo luật hoặc luật nào ngược lại, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Điều khoản Sử dụng phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Các tiêu đề phần trong Điều khoản sử dụng này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Bạn đồng ý rằng, trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Điều khoản Sử dụng này, sẽ không có người thụ hưởng bên thứ ba nào đối với Điều khoản Sử dụng này. Gladeo có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm cả những thông báo liên quan đến các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng, qua email hoặc các bài đăng trên Dịch vụ.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng GLADEO cho các tổ chức chính phủ

Gladeo thừa nhận rằng với tư cách là một thực thể chính phủ Hoa Kỳ ("Thực thể Chính phủ"), bạn được yêu cầu, khi tham gia vào các thỏa thuận với các bên khác, tuân theo các luật và quy định liên bang hiện hành, bao gồm các quy định liên quan đến các tiêu chuẩn đạo đức, hạn chế về bồi thường, ràng buộc luật tài chính, quảng cáo và chứng thực, tự do thông tin, luật quản lý và diễn đàn và quy trình giải quyết tranh chấp (gọi chung là "Cân nhắc của Chính phủ"). Thực thể chính phủ muốn sử dụng Dịch vụ của Gladeo theo Điều khoản sử dụng như được sửa đổi trong tài liệu này và Gladeo sẵn sàng cho phép sử dụng như được quy định ở đây.

1. Điều khoản sử dụng.

Khi sử dụng Dịch vụ, Thực thể Chính phủ đồng ý tuân thủ Các Điều khoản sử dụng (do đó được kết hợp bởi tài liệu tham khảo này) như được sửa đổi bởi Sửa đổi này.  Để rõ ràng, Sửa đổi này chỉ chi phối việc sử dụng Dịch vụ của Tổ chức Chính phủ chứ không phải bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào khác trên dịch vụ.

2. Mâu thuẫn, sử dụng thuật ngữ.

Trong trường hợp xung đột giữa các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng và các điều khoản và điều kiện của Sửa đổi này, các điều khoản và điều kiện của Sửa đổi này sẽ kiểm soát. Trừ khi được xác định rõ ràng trong Tu chính án này, tất cả các thuật ngữ được viết hoa ở đây sẽ có ý nghĩa được gán cho chúng trong Điều khoản sử dụng.

3. Sửa đổi.

(a) Luật quản lý. Phần "Luật quản lý và thẩm quyền" do đó bị xóa toàn bộ và thay thế bằng những điều sau đây:
"Quản lý luật pháp và thẩm quyền. Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh, giải thích và thực thi theo luật pháp của Hoa Kỳ. Trong trường hợp không có luật liên bang, luật pháp của tiểu bang California sẽ được áp dụng."

b) Tranh chấp. Phần điều chỉnh cách thức và nơi các tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng được xử lý do đó bị xóa toàn bộ và thay thế bằng những điều sau đây:
"Tranh chấp. Bạn và Gladeo sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ tranh chấp nào một cách thân thiện. Trách nhiệm của Thực thể Chính phủ và nghĩa vụ của nó đối với Công ty do bất kỳ vi phạm nào của Thực thể Chính phủ đối với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Điều khoản sử dụng này sẽ được xác định theo Đạo luật Tranh chấp Hợp đồng, Đạo luật Khiếu nại Tort Liên bang, Đạo luật Tucker hoặc bất kỳ luật hiện hành nào khác.

c) Bồi thường. Phần bồi thường trong Điều khoản sử dụng do đó bị xóa toàn bộ và thay thế bằng những điều sau đây:
"Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn đồng ý rằng tài khoản của bạn trên Dịch vụ Gladeo sẽ phục vụ như một kênh phân phối bổ sung cho thông tin của chính phủ, nhưng trong mọi trường hợp sẽ phục vụ hoặc được đại diện như là trang web hoặc trang chủ chính thức cho Tổ chức Chính phủ.

(d) Thẩm quyền. Phần sau đây được thêm vào Điều khoản sử dụng:
"Đại diện bổ sung; Thẩm quyền. Thực thể chính phủ đại diện và đảm bảo rằng cá nhân đồng ý với Điều khoản sử dụng là đủ điều kiện hợp lệ và có thẩm quyền thích hợp để đồng ý với Điều khoản sử dụng và Sửa đổi này thay mặt cho Thực thể Chính phủ và Thực thể Chính phủ đã xác định rằng việc tham gia vào Điều khoản sử dụng và Sửa đổi này không cấu thành việc mua lại của chính phủ liên bang và không phải tuân theo bất kỳ quy định mua sắm liên bang nào.

(e) Thay đổi điều khoản sử dụng. Phần sau đây được thêm vào Điều khoản sử dụng:
"Thay đổi điều khoản sử dụng. Gladeo đồng ý rằng trong phạm vi mà bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào đối với các Điều khoản sử dụng này đều mâu thuẫn với Tu chính án này, các điều khoản của Tu chính án này sẽ thay thế sự thay đổi hoặc bổ sung đó.

4. Hiệu ứng.

Sửa đổi này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc sửa đổi Điều khoản sử dụng và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó, cả bằng văn bản và bằng miệng, giữa các bên liên quan đến việc sửa đổi cùng một. Tu chính án này không nhằm mục đích trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào dưới đây cho bất kỳ người nào khác ngoài các bên. Các điều khoản của Điều khoản sử dụng sửa đổi này được Gladeo coi là thông tin bí mật và, trong phạm vi cho phép của pháp luật, Thực thể Chính phủ sẽ duy trì sự tự tin nghiêm ngặt và không tiết lộ tương tự cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoài các nhà thầu của nó bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật tương tự và các thực thể chính phủ khác được yêu cầu tuân thủ các Cân nhắc của Chính phủ giống như Thực thể Chính phủ) hoặc sử dụng tương tự cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài hiệu suất của nó theo các Điều khoản sử dụng được sửa đổi này.

5. Linh tinh.

Gladeo đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng logo, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại của bạn để ngụ ý sự chứng thực của bạn hoặc Chính phủ Liên bang dịch vụ Gladeo; Tuy nhiên, với điều kiện nêu trên sẽ không cấm Gladeo sử dụng logo, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của bạn khi cần thiết để điều hành Dịch vụ Gladeo. Các Bên là các thực thể độc lập và không có gì trong Điều khoản sử dụng hoặc Sửa đổi này tạo ra một cơ quan, quan hệ đối tác hoặc liên doanh. Không có gì trong Điều khoản sử dụng hoặc Sửa đổi này bắt buộc bạn phải chi tiêu chiếm đoạt hoặc phải chịu nghĩa vụ tài chính ngoại trừ trong phạm vi các khoản nợ có thể phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng được sửa đổi bởi Sửa đổi này. Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng không có nghĩa vụ nào phát sinh từ Điều khoản sử dụng và Sửa đổi này phụ thuộc vào việc thanh toán phí của bên này cho bên kia.