Biểu tượng Trình tạo

Người xây dựng

Thích làm việc với những thứ thiết thực mà bạn có thể nhìn thấy hoặc chạm vào và làm cho chúng tốt hơn - công cụ, động vật và máy móc. Tận hưởng không gian ngoài trời. Thích làm việc với THINGS.

Nghề nghiệp

Quốc phòng & Không gian
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Vận tải và kho bãi
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Công nghệ sinh học
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Thực phẩm và đồ uống
Công nghệ sinh học
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Môi trường
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Y tế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Công trình
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Năng lượng
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Năng lượng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Quần áo & Phụ kiện
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Dịch vụ bảo vệ
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Thực phẩm và đồ uống
Thực phẩm và đồ uống
Thực phẩm và đồ uống
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công nghệ
Công nghệ
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Năng lượng
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quần áo & Phụ kiện
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Giáo dục
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Dịch vụ bảo vệ
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Công nghệ sinh học
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Công nghệ sinh học
Quốc phòng & Không gian
Công nghệ sinh học
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công trình
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Dịch vụ bảo vệ
Hàng tiêu dùng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Thực phẩm và đồ uống
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Công nghệ sinh học
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Công trình
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Entrepreneurship
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Entrepreneurship
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Quần áo & Phụ kiện
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch

Tiêu điểm liên quan

Robert Rice music teacher
Gladeo reporter Katelyn interviews Robert about his career as a music teacher.
Sonya Nielsen welder
Gladeo reporter Katelyn interviews Sonya about the advice she can give to young women pursuing a career in welding.
Sonya Nielsen welder
Gladeo reporter Katelyn interviews Sonya Nielsen about her career path as a welder.
Sonya Nielsen welder
Gladeo reporter Katelyn interviews Sonya about her career as a Welder at the Diamond Mine.
Kim và Assia
Xem và lắng nghe câu chuyện của Kimberly và Assia với tư cách là sinh viên Hỗ trợ Nha khoa tại Foothill College.
Daniel Vignon
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Daniel về cách anh trở thành Trợ lý Giáo sư.