Spotlights

Tiêu đề tương tự

Giám sát thiết bị nặng, Điều phối viên tái chế, Điều phối viên tái chế, Giám đốc tái chế, Giám đốc chương trình tái chế, Chuyên gia tái chế, Giám sát lộ trình, Giám sát bộ phận chất thải rắn, Điều phối viên giảm thiểu chất thải

Mô tả công việc

Giám sát các chương trình tái chế lề đường và bỏ hàng cho chính quyền thành phố hoặc các công ty tư nhân.

Trách nhiệm công việc
  • Giám sát các chương trình nhận hoặc trả tái chế để đảm bảo tuân thủ các sắc lệnh của cộng đồng.
  • Duy trì nhật ký của các vật liệu tái chế đã nhận hoặc vận chuyển đến các công ty chế biến.
  • Giám sát kỹ thuật viên tái chế, nhân viên dịch vụ cộng đồng hoặc nhân viên hoặc tình nguyện viên hoạt động tái chế khác.
  • Xem xét các yêu cầu dịch vụ của khách hàng để xác định nhu cầu dịch vụ và triển khai các nguồn lực thích hợp để cung cấp dịch vụ.
  • Cung cấp đào tạo cho các kỹ thuật viên tái chế hoặc nhân viên dịch vụ cộng đồng về các chủ đề như an toàn, xử lý chất thải rắn hoặc các hoạt động tái chế chung.
Kỹ năng công nghệ
  • Phần mềm thư điện tử — Phần mềm email
  • Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Phần mềm ERP Công nghệ nóng — Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng và kinh doanh SAP
  • Phần mềm bộ ứng dụng văn phòng — Microsoft Office Hot technology
  • Phần mềm trình bày — Microsoft PowerPoint Hot technology
  • Phần mềm bảng tính — Microsoft Excel Hot technology

Nguồn cấp tin tức

Việc làm của
Nguồn: ONET

Các khóa học và công cụ trực tuyến