Kinh tế đại dương Gladeo

Kinh tế đại dương

Nền kinh tế đại dương hay "nền kinh tế xanh" được Ngân hàng Thế giới định nghĩa là "sử dụng bền vững tài nguyên đại dương để tăng trưởng kinh tế, cải thiện sinh kế và việc làm trong khi vẫn bảo vệ sức khỏe của hệ sinh thái đại dương". Các lĩnh vực kinh tế đại dương bao gồm Tài nguyên sống, Xây dựng biển, Vận tải biển, Tài nguyên khoáng sản ngoài khơi, Đóng tàu và thuyền, và Du lịch và Giải trí.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong nền kinh tế đại dương
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây