Đội

Michelle

 

MICHELLE CHO

Đồng sáng lập và GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, Trưởng phòng Nội dung

 

 

 

 

 

 

Grace Cho

 

 

GRACE CHO

Đồng sáng lập và COO, Giám đốc sản phẩm

 

 

 

 

 

katelyn

 

 

KATELYN TORRES ·

Phóng viên trực tuyến

 

 

 

 

 

Matt Cates

 

 

MATT MÈO

Người viết nội dung

 

 

 

Jerel Smith

 

JEREL SMITH

Nhà sản xuất video